Huren

 • Huurperiode
  De huurperiode wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar met 5 optie jaren. Een eventuele kortere huurperiode is bespreekbaar maar in dat geval zal er een opslag worden berekend van 2% van de jaarhuur (exclusief BTW en servicekosten) voor elk jaar (of deel van een jaar) waarvoor een kortere verplichting wordt aangegaan.

 • Huurprijs aanpassing
  Jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumenten prijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het CBS. De herziening zal nooit een verlaging van de huur tot gevolg hebben.

 • Huurbetaling
  De betaling van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten geschiedt in termijnen van 1 maand, bij vooruitbetaling te voldoen.

 • Zekerheid
  Huurder dient binnen 2 weken na het ondertekenen van de huurovereenkomst, maar uiterlijk één dag voor de datum van ingebruikname, aan verhuurder een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te voldoen ter grootte van een bedrag gelijk aan 3 maanden huur vermeerderd met servicekosten en omzetbelasting. Tevens dient een volmacht afgegeven te worden voor automatisch incasseren van de uit het huurcontract voortvloeiende verplichtingen.

 • Omzetbelasting
  De huurder zal bij het aangaan van de huurovereenkomst dan wel jaarlijks gedurende de huurperiode verklaren dat 90% of meer van zijn zakelijke prestaties omzetbelastingplichtig zijn. Als op enig moment blijkt dat niet meer aan deze voorwaarde wordt voldaan, is de huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd gelijk aan alle hieruit voor de verhuurder voortvloeiende schade in het verleden en in de toekomst.